Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (bez účasti na důchodovém spoření)

 • do podání Přehledu

 

 

  • při hlavní činnosti

1 894 Kč

 
  • při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy)

758 Kč

 

 • od měsíce Podání přehledu

 

 

  • při hlavní činnosti

1 943 Kč

 

  • při vedlejší činnosti (s povinností platit zálohy)

778 Kč

 

Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost (za rok)

62 261 Kč

 

 

Nemocenské pojištění OSVČ

 

S účinností od 1. 1. 2014 se změnily podmínky pro stanovení maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění. OSVČ si i nadále určuje měsíční základ nemocenského pojištění svou platbou. Podle § 5b odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2014, však měsíční základ nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (5 000 Kč) a zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích (dále jen „přehled“) připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k přehledu staršímu tří let se nepřihlíží. Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu, tzn. 5 000 Kč a platba pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší, než 115 Kč. Byla-li v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, ve kterém se pojistné na NP platí, samostatná výdělečná činnost zahájena (znovuzahájena), lze určený (vypočtený) vyměřovací základ za takový kalendářní rok použít pouze v případě, že činnost byla vykonávána alespoň ve čtyřech kalendářních měsících. Nelze-li určit maximální měsíční vyměřovací základ z naposledy podaného přehledu, rovná se polovině průměrné mzdy platné pro daný kalendářní rok. V roce 2015 je to částka 13 306 Kč a platba pojistného stanovená sazbou 2,3 % činí 307 Kč.

Výši platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ je možné si spočítat na kalkulačce.

Výše uhrazených záloh na důchodové pojištění od roku 2014 nemá již vazbu na výši měsíčního základu nemocenského pojištění ani na výši ročního vyměřovacího základu.

Splatnost pojistného na nemocenské pojištění, způsob úhrady, podmínky účasti na nemocenském pojištění, nárok na dávky a princip stanovení výše dávek zůstává pro rok 2015 beze změn. Sdělením MPSV 214/2014 Sb., byla pro účely nemocenského pojištění vyhlášena nová výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015:

 • první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 888 Kč,
 • druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 331 Kč,
 • třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 662 Kč