Změny v platbě zdravotního pojištění v roce 2015

Dne 27.12.2012 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č.500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, na jehož základě se mimo jiné v období let 2013-2015 neuplatní ustanovení upravující maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění. Odvod pojistného tak v případě zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných nebude v těchto letech omezen žádnou horní hranicí, pro osoby samostatně výdělečně činné tím pádem není stanovena ani žádná maximální výše měsíční zálohy na pojistné.

Pojistné pro OSVČ

Sazby pojistného

Minimální roční vyměřovací základ: 159 666,-
Minimální měsíční vyměřovací základ: 13 306,-
Minimální měsíční záloha na pojistné: 1 797,-

Platba minimální měsíční zálohy

Zálohu ve výši 1 797,- Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1 797,- Kč, s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 9.2.2015.

Splatnost záloh na pojistné

Splatnost záloh na pojistné: Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že splatnost pojistného připadá na víkend nebo svátek, posouvá se splatnost na první následující pracovní den.

Splatnost doplatku pojistného

Splatnost doplatku pojistného (případně splatnost pojistného u osob, které nebyly povinny odvádět zálohy): Do osmého dne od dne, kdy byl zdravotní pojišťovně odevzdán nebo měl být odevzdán Přehled o příjmech a výdajích.

Data pro podání Přehledu

OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání daňový poradce: do 4.5.2015
OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce: 3.8.2015 (skutečnost, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí OSVČ zdravotní pojišťovně oznámit do 30.4.2015)
OSVČ, které nejsou povinny odevzdávat daňové přiznání: do 8.4.2015

Pojistné pro OBZP

Sazby pojistného

Výše měsíčního pojistného: 1 242,-

Splatnost

Od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.

Pojištěnci, za které je plátcem pojistného stát

Nově jsou do kategorií státních pojištěnců zahrnuti manželé nebo registrovaní partneři státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby se souhlasem této organizační složky státu, a nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu zahraniční služby.

Vyměřovací základ

Měsíční vyměřovací základ pro odvod státu za státní pojištěnce   6 259,- Kč
Výše pojistného hrazená státem      845,- Kč

Splatnost pojistného hrazeného státem

Do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.